Polityka prywatności

 

RedAdler jako dostawca usługi świadczonej drogą elektroniczną, jesteśmy administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z naszych usług. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w stopce serwisu; osoba kontaktowa w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wskazana jest bezpośrednio w tej Polityce Prywatności.

Traktujemy ochronę Twojej prywatności i Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób wskazany w tej Polityce Prywatności oraz zgodnie z prawem ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

W tej Polityce Prywatności informujemy Cię, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług elektronicznych.

 

Informacje Ogólne

 

Dane osobowe

 

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Obejmują wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, np. imię i nazwisko, adres email, lub adres zamieszkania. Z drugiej strony informacje, które nie mogą być z Tobą powiązane (np. dane statystyczne o ilości użytkowników serwisu) nie stanowią danych osobowych.

Co do zasady, korzystanie z naszych usług elektronicznych nie wymaga ujawniania przez Ciebie tożsamości lub dostarczania danych osobowych. W takich przypadkach zbieramy wyłącznie informacje dotyczące korzystania z naszej usługi elektronicznej. Jednocześnie korzystanie z niektórych z naszych usług wymaga zebrania Twoich danych osobowych. Takie dane będą, co do zasady, przetwarzane w celu korzystania z takiej usługi elektronicznej, w szczególności w celu dostarczenia zamówionych produktów. Konieczne jest przekazanie wyłącznie danych osobowych niezbędnych do przetwarzania. Dodatkowo mogą być przekazane dobrowolnie dodatkowe informacje. W każdym przypadku informujemy, czy wypełnienie danego pola jest niezbędne, czy też może być wypełnione dobrowolnie. Szczegółowe informacje znajdziesz w odpowiednich sekcjach tej Polityki Prywatności. W związku z korzystaniem z naszej usługi elektronicznej nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje z wykorzystaniem Twoich danych osobowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Twoje dane są przechowywane przez nas na specjalnie zabezpieczonych serwerach w Unii Europejskiej. Poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczają one Twoje dane przed utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnieniem. Dostęp do Twoich danych mają wyłącznie upoważnione osoby. Są one odpowiedzialne za obsługę techniczną, handlową lub wydawniczą serwerów. Pomimo regularnego nadzoru, nie jest jednak możliwe zapewnienie całkowitej ochrony przed wszelkimi ryzykami.

Twoje dane są przekazywane przez Internet w formie zaszyfrowanej. W tym celu wykorzystujemy protokół SSL (Secure Socket Layer) dla transmisji danych.

 

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

 

Twoje dane osobowe wykorzystywane są w celu zrealizowania Twojego zamówienia. Jeżeli w związku z wykonywaną usługa musimy współpracować z zewnętrznymi partnerami, ich dostęp do danych jest ograniczony wyłącznie do tego celu. Poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniamy zgodność z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wymagamy wdrożenia analogicznych zabezpieczeń przez naszych zewnętrznych podwykonawców.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, w szczególności w celach reklamowych, bez Twojej wyraźnej zgody. Twoje dane mogą być przekazane wyłącznie w przypadkach, w których wyraziłeś na to zgodę lub kiedy będziemy do tego uprawnieni lub zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów lub decyzji uprawnionych organów lub sądów. Może to obejmować w szczególności dostarczenie informacji w związku z toczącym się postępowaniem karnym, w celu zapobiegnięcia niebezpieczeństwu lub dla dochodzenia praw własności intelektualnej.

O ile sami lub za pośrednictwem usługodawców przekazujemy Państwa dane osobowe do krajów spoza Unii Europejskiej, przestrzegamy w tym celu wytycznych szczególnych art. 44 i nast. RODO, a także zobowiązujemy naszych usługodawców do przestrzegania tych przepisów. W związku z tym będziemy przekazywać Państwa dane do krajów spoza Unii Europejskiej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia poziomu ochrony gwarantowanego przez RODO. Ten poziom ochrony jest gwarantowany w szczególności decyzją Komisji UE o adekwatności lub odpowiednimi gwarancjami zgodnie z art. 46 RODO.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

W przypadkach, w których uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na konieczność wykonania umowy lub w ramach quasi-umownego stosunku, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Inną podstawę przetwarzania danych osobowych może stanowić art. 6 ust. 1 lit f) RODO, jeśli przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub stron trzecich i jednocześnie Twoje interesy, prawa podstawowe i wolności nie wymagają ochrony Twoich danych osobowych. W zakresie tej Polityki Prywatności zawsze wskazujemy na prawną podstawę wykorzystywaną do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Usunięcie danych i okres retencji

 

Zwykle usuwamy lub blokujemy dostęp do Twoich danych osobowych, ilekroć cel przetwarzania ustaje. Dane mogą być jednak przechowywane ponad ten okres, jeżeli zobowiązują nas do tego przepisy prawne, np. w odniesieniu do wymogów w zakresie przechowywania dokumentacji. W takich przypadkach usuwamy lub blokujemy dostęp do Twoich danych osobowych, gdy tylko taki obowiązek przestanie nas wiązać.

 

Korzystanie z naszych usług

 

Informacje o Twoim urządzeniu

 

Podczas każdej wizyty w naszym serwisie, zbieramy następujące informacje o Twoim urządzeniu końcowym: adres IP, zapytanie z Twojej przeglądarki oraz czas zapytania. Dodatkowo status i zakres danych przesyłanych w ramach tego zapytania podlega zapisowi. Zbierane są także informacje o urządzeniu i jego systemie operacyjnym, jak i wersji przeglądarki. Zbieramy także informacje o adresie strony internetowej, z której zostało wysłane zapytanie. Adres IP Twojego urządzenia będzie przechowywane wyłącznie przez czas korzystania z usługi elektronicznej, a po jej zakończeniu zostanie usunięty lub poddany animizacji poprzez jego skrócenie. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony czas.

Dane te wykorzystujemy do przedstawienia oferty internetowej, w szczególności do wykrywania i usuwania błędów, do określania stopnia wykorzystania oferty internetowej oraz do wprowadzania dostosowań i ulepszeń. Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Wykorzystanie cookies

 

Do celów naszej oferty internetowej – podobnie jak na wielu stronach internetowych – stosowane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowują określone ustawienia oraz dane do wymiany z naszą ofertą internetową za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny, z której został wysłany, informację o wieku pliku cookie oraz identyfikator alfanumeryczny.

Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa komputera i natychmiastowe udostępnienie ewentualnych ustawień wstępnych. Stosowane przez nas pliki cookie to – o ile to możliwe – tzw. pliki cookie sesyjne, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. W sporadycznych przypadkach mogą być również stosowane pliki cookie o dłuższym okresie przechowywania, aby Państwa preferencje i ustawienia wstępne mogły zostać uwzględnione przy kolejnej wizycie w naszej ofercie internetowej.

Większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczną akceptację plików cookie. Można jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby informowała o wysyłaniu plików cookie. Możliwe jest ponadto ręczne usunięcie zapisanych plików cookie, korzystając z ustawień przeglądarki. Należy pamiętać, że korzystanie z naszej oferty internetowej może być możliwe tylko w ograniczonym zakresie lub nie będzie możliwe w ogóle, w przypadku odrzucenia zapisywania plików cookie lub usunięcia niezbędnych plików cookie.
Jeśli pliki cookie nie są niezbędne do naszej oferty internetowej, prosimy o akceptację ich stosowania przy pierwszym wywołaniu oferty internetowej. W kontekście nie-niezbędnych plików cookie dostawców zewnętrznych, poniżej znajdą Państwo dokładniejszy opis usług tych dostawców zewnętrznych, z których korzystamy. Podstawą prawną związanego z tym przetwarzania danych, w tym przekazywania danych, jest każdorazowo Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Raz udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, w szczególności poprzez zmianę wybranych ustawień.

Podstawą prawną do stosowania niezbędnych plików cookie jest nasz uzasadniony interes w prawidłowym udostępnianiu naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jak również – o ile za pośrednictwem naszej oferty internetowej zawierane lub realizowane są umowy – realizacja umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

Realizacja zamówień

 

W zakresie składania zamówień Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez nas oraz spółki powiązane, jak i podmioty uczestniczące w realizacji zamówień.

 

Zapisywanie, wykorzystywanie i przekazywanie danych podczas zamówień

 

W zakresie składania zamówień Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez nas oraz spółki powiązane, jak i podmioty uczestniczące w realizacji zamówień. Przy realizacji zamówień współpracujemy z różnymi podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie płatności i logistykę. W związku z tym wymagamy od naszych partnerów przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Przekazujemy również dane adresowe (imię i adres zamieszkania) firmie transportowej, która dostarcza Tobie zamówione produkty. Podstawą prawną tych działań jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy.

Dane będą przechowywane u nas tak długo, jak będzie to konieczne do wykonania umowy. Ponadto przechowujemy te dane również w celu wykonywania obowiązków po wykonaniu umowy, przez okresy retencji określone w przepisach handlowych i podatkowych. Okres przechowywania wynosi co do zasady 10 lat do końca roku kalendarzowego.

 

Przetwarzanie płatności zamówień

Niezależnie od wybranej metody, przetwarzanie płatności w związku ze złożonymi zamówieniami może w niektórych przypadkach wymagać udziału podwykonawcy. W przypadku płatności kartą kredytową, niezbędne dane, jak imię i nazwisko, adres, a także dane dotyczące zakupu, zostaną przekazane do odpowiedniego wydawcy karty kredytowej.

W przypadku płatności za pośrednictwem PayPal zostaniesz przekierowany za pośrednictwem linku do strony PayPal. W związku z tym przetwarzane będą Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, o ile dotyczy, a także dane konta lub karty kredytowej. W związku z tym rekomendujemy zapoznanie się z ogólnymi warunkami usługi oraz polityką prywatności firmy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, dostępnymi na stronie internetowej www.paypal.com.

Mają Państwo możliwość zapłaty za nasze usługi i towary za pomocą funkcji transakcji referencyjnej (zwanej również „Autoryzuj i zapłać”) firmy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwanej dalej: PayPal). W związku z tą metodą płatności przetwarzamy dane rozliczeniowe i transakcyjne, czyli Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer konta PayPal oraz kwotę faktury. Kwota faktury oraz numer Państwa konta PayPal są przekazywane do PayPal w celu realizacji polecenia zapłaty. Po pierwszym potwierdzeniu tej funkcji płatności na naszą korzyść, Państwa dane dotyczące płatności, w szczególności imię i nazwisko oraz numer konta PayPal, zostaną zapisane na Państwa koncie Fressnapf, aby ułatwić realizację transakcji płatniczych w przyszłości.

 

Więcej informacji na temat ochrony danych w PayPal oraz odpowiednie Warunki korzystania Paypal znajdują się pod poniższym linkiem. Więcej informacji na temat ochrony danych w PayPal znajduje się pod poniższym linkiem. Jeśli składają Państwo u nas zamówienie jako gość, funkcja transakcji referencyjnej Paypal nie jest dla Państwa dostępna. Mogą Państwo jednak płacić za pomocą PayPal. Przy płatności przez PayPal nastąpi przekierowanie na stronę PayPal za pomocą linku. W ramach tego procesu przetwarzane są Państwa dane osobowe, tj. Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail, ewent. numer telefonu oraz dane konta lub karty kredytowej. Prosimy zapoznać się z Ogólnymi warunkami handlowymi, Warunkami korzystania i Polityką prywatności firmy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg na stronie internetowej PayPal.

Podstawą prawną przetwarzania płatności jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, przy czym sposób płatności może być przez Ciebie dowolnie wybrany. Dane będą przechowywane u nas tak długo, jak będzie to konieczne do wykonania umowy. Ponadto, przechowujemy te dane również w celu wykonywania obowiązków po wykonaniu umowy, przez okresy retencji określone w przepisach handlowych i podatkowych. Okres przechowywania wynosi co do zasady 10 lat do końca roku kalendarzowego.

 

Twoje prawa i kontakt

 

Przywiązujemy dużą rolę wyjaśnieniu Tobie procesu przetwarzania danych osobowych w sposób jak najbardziej przejrzysty, w tym przekazaniu informacji o przysługujących Ci prawach. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub chcesz skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie.

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo do wyczerpującej informacji o swoich danych i w stosownych przypadkach, możesz zażądać sprostowania lub usunięcia lub zablokowania danych osobowych. Możesz także zażądać ograniczenia przetwarzania i masz prawo do sprzeciwu. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych nam przez Ciebie masz również prawo do przenoszenia danych.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się z nami: biuro@ichtroje.pl

Odwołanie zgody i sprzeciw

Udzielona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych nie odbywa się na podstawie zgody, lecz na innej podstawie prawnej, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych. Państwa sprzeciw doprowadzi do sprawdzenia, a w razie potrzeby do zakończenia przetwarzania danych. Zostaną Państwo poinformowani o wyniku kontroli i – jeżeli przetwarzanie danych będzie mimo to kontynuowane – otrzymają Państwo od nas bardziej szczegółowe informacje, dlaczego przetwarzanie danych jest dopuszczalne.

 

Inspektor ochrony danych oraz kontakt

W przypadku pytań dotyczących naszego postępowania z danymi osobowymi lub na temat prawa ochrony danych, prosimy o kontakt: biuro@ichtroje.pl

Skargi

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych nie jest zgodne z niniejszą polityką prywatności lub obowiązującymi przepisami o ochronie danych, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Mogą Państwo także złożyć skargę do naszego inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych sprawdzi tę sprawę i poinformuje Państwa o wyniku kontroli.

 

Pozostałe informacje

Odniesienia do innych stron internetowych

Nasza usługa online może zawierać odniesienia do innych stron internetowych. Linki te są odpowiednio oznaczone. Nie mamy wpływu na to, w jakim stopniu obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane na powiązanych stronach internetowych. Dlatego zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności dostępnymi na tych stronach.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Status niniejszej Polityki prywatności jest wskazany (poniżej) przez podaną datę. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zmiana może być dokonana w szczególności w przypadku zmian technicznych usługi elektronicznej lub w przypadku zmian w przepisach dotyczących ochrony danych. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna bezpośrednio za pośrednictwem usługi online. Zalecamy regularne zapoznawanie się z wszelkimi zmianami niniejszej Polityki Prywatności.

 

Polityka Prywatności aktualna na dzień: 9.07.2022